ความเป็นมา

 

 

เดิมชื่อ “สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด” เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคอยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ธันวาคม 2536 โดยจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2537  แต่หลังจากมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา จึงเป็นผลให้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็น กระทรวงแรงงาน ซึ่งสำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น“สำนักงานแรงงานจังหวัด” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา