ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563