ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก
ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น 1  ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง  อำเภอเมือง จังหวัดตาก  63000

โทรศัพท์ 0 5551 3773  โทรสาร 0 5551 2896