คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

     คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด มีความเข้าใจในเป้าหมาย รูปแบบ กระบวนการและขั้นตอนงานที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิพล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  ประชาชนตามเป้าหมายที่กำหนด

ไฟล์แนบขนาด
คู่มือการปฏิบัติงานของสรจ ปี 633.2 MB