ประกาศปฏิญญา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเป็นองค์กรคุณธรรม ระหว่างข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก และผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน