ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดตาก

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดตาก  

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2/6 ถ.เยลลี่อุทิศ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

โทร./โทรสาร 0 5553 3134


     วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

              1. เพื่อนำบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่

              2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง 

              3. เพื่อบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ณ จุดเดียว

     ประเภทการให้บริการ

              1. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

              2. การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

              3. การให้บริการเบ็ดเสร็จ