พันธะสัญญาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เรื่อง "การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อตรง ดำรงชีวิตด้วยวิถีพอเพียง"