รับเรื่องร้องทุกข์

  กรณี  ขอรับเงินสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพ จากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

                ผู้มีสิทธิขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน

                ขั้นตอนการขอรับเงินบำเหน็จชราภาพไต้หวัน พร้อมตัวอย่างบัตรกาม่า

  กรณี  เสียชีวิตที่ไต้หวัน

                กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเสียชีวิต

  กรณี  การยื่นขอรับเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน)
               และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม)

                กรณี มีชื่อในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินประกัน 

                กรณี ไม่มีชื่อในรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินประกัน

  กรณี  เสียชีวิตที่สาธารณรัฐเกาหลี

                กรณี ทุพพลภาพ และเสียชีวิต