การประชุมคณะทำงานถวายการต้อนรับทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One