ร่วมกิจกรรมส่งมอบพื้นที่สวนริมปิง คืนความสุข แก่ประชาชน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สวนริมปิงให้สวยงามยั่งยืนต่อเนื่อง