อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

  ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

ไฟล์แนบขนาด
minimum_wage.pdf2 MB